Privacyverklaring frans heijmans

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
frans heijmans , gevestigd te Zandvoort aan de Meester Troelstrastraat 25.
Telefoon: 06 – 12 73 26 56, e-mail: info@fransheijmans.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door frans heijmans
frans heijmans verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

frans heijmans verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen cliënten van UWV)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Sollicitatie activiteiten in het kader van bijvoorbeeld re-integratie
 • Sterkte/zwakte analyse in relatie tot de arbeidsmarkt
 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Uitslagen testen zoals: beroepentest/competentietest/loopbaanscan
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een Plan van Aanpak / Probleemanalyse / Actueel Oordeel
 • Deskundigen oordeel / WIA beoordeling
 • Gespreksverslagen/rapportages
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen.

frans heijmans verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat frans heijmans hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

In het kader van haar dienstverlening kan frans heijmans persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiële nieuwe werkgever. Ook kan frans heijmans voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer frans heijmans aan een wettelijke verplichting moet voldoen. frans heijmans zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
frans heijmans zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat frans heijmans zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft frans heijmans passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om frans heijmans een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u frans heijmans verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

frans heijmans t.a.v. F.J.M. Heijmans
Adres: Meester Troelstrastraat 25, 2042 BR te Zandvoort
e-mail: info@fransheijmans.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door frans heijmans, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

frans heijmans kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.